Zsédenyi Adrienn Official


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

www.zseda.hu

A Zséd@net Korlátolt Felelősségű Társaság (Zséd@net Kft., Szolgáltató) a www.zseda.hu honlapon lehetővé teszi Zsédenyi Adrienn (Zséda) munkásságának közelebbi megismerését, a rajongói és érdeklődők számára fórumot biztosít, továbbá mindezzel kapcsolatban webáruházat üzemeltet. Ennek során a Szolgáltató a honlapon regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrálni kívánó, illetve már regisztrált látogatóit a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Fogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;adattovábbítás:valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;

adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok ? teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő ? kezeléséhez.


Az adatkezelő megnevezése

Zséd@net Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő elérhetősége: A www.zseda.hu impresszumban megadottak alapján.

Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója:Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

Az adatkezelés meghatározása

Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló Felhasználókra vonatkozó azonosító és szállítási, számlázási adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a regisztráló Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó a honlap (és a szolgáltatás) használatával, valamint a regisztrációval adja meg.

Kezelt adatok

Az adatkezelő a regisztráció és a honlapon történő vásárlás során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli.A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:- vezeték- és keresztnév- postacím: irányítószám, település, utca- telefonszám- e-mail cím- felhasználónévFelhasználó ezen túl nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat.A honlap használata során az adatkezelő automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak az adatkezelő fér hozzá.A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja; ez a cookie a látogató rendelkezésre álló, a megrendelések előzetes rögzítésére szolgáló ?kosár? üzemeltetéséhez szükséges, személyes adataik rögzítésére ezzel összefüggésben nem kerül sor. A regisztrált látogatók esetében a cookie segítségével, ha a felhasználó kívánja, bizonyos beállítások mentésre kerülhetnek (pl. felhasználónév, jelszó).A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve ha ehhez önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató ugyanakkor a szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket küldhet a Felhasználók részére.

Az adatkezelés célja

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja a honlap látogatóinak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a Felhasználókkal történő szerződéskötés és a kiszállítás lehetővé tétele, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás, rajongói klub kialakítása.A megadott személyes adatokat az adatkezelő felhasználhatja arra, hogy a www.zseda.hu honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg.Az adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése kizárólag a szolgáltatás üzemeltetésének technikai működőképességét, valamint statisztikai célokat szolgál.Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart.Szolgáltató a számlázásból eredő adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, adótörvények alapján, különösen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltaknak megfelelő ideig kezeli.A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír ? a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.A regisztráció törlésére az Üzletszabályzatban rögzített esetben és módon kerülhet sor.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a fórum használata bizonyos adatok nyilvánosságra hozatalát eredményezi.Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozóknál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

A Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A honlap Felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja, vagy törölheti adatait a honlapon keresztül elérhető adminisztrációs felületen keresztül.Az adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.Az érintett a jogait a honlapon megadott kapcsolatfelvételi címeken, különösen a zsedanet@zseda.hu email-címen gyakorolhatja. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a megadott címen. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Elektronikus levélcímek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére. Az email-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése és a fórum során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Üzletszabályzat változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.A Szolgáltató által üzemeltetett hírlevelek hirdetéseket tartalmazhatnak. Szolgáltató hírlevelet csak Felhasználó feliratkozása (előzetes, egyértelmű, kifejezett és önkéntes hozzájárulása) esetén küld, amelyre a regisztráció során megadott névvel, lakcímmel és az erre vonatkozó felület kitöltésével ad meg; Felhasználó a regisztráció során, az adminisztrációs felületen, vagy egyéb úton (pl. a Szolgáltató által szervezett rendezvényeken) tud feliratkozni. A hírlevélről Felhasználó bármikor ingyenesen, indoklás nélkül leiratkozhat a Szolgáltatás adminisztrációs felületén, illetve a hírlevélben jelzett módon.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Üzletszabályzat


a www.zseda.hu oldalon található webáruházhoz

Tisztelt Vásálóink!

Üdvözöljük a www.zseda.hu oldalon! Az oldalon bárki korlátozás nélkül böngészhet, szabadon tájékozódhat a Zsédával kapcsolatos új hírekről, albumokról, koncertekről, feliratkozhat hírlevelünkre, regisztrációval pedig online vásárolhat, zenéket, csengőhangokat tölthet le. Annak érdekében, hogy oldalunkat a lehető legnagyobb megelégedettséggel használhassák, az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást a www.zseda.hu honlapon működő webáruházról.

Amennyiben a leírtakon túl további kérdései merülnének fel, kérjük, írjon nekünk e-mailt, melyre munkatársaink lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül válaszolnak.

A Szolgáltató adatai: az impresszumban megadottak alapján

A honlapon történő regisztrációval, a jegyrendelés igénybevételével valamint a honlap használatával Ön mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

Igénybevétel feltételei

A szolgáltatás igénybevételével Felhasználó kifejezi, hogy megértette és elfogadja az alábbiakat:
* a honlapon való regisztráció során meg kell adni a vezeték- és keresztnevet, postacímet, telefonszámot, egy érvényes e-mail címet, illetőleg egy felhasználó nevet és egy jelszót;
* a jelszó titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős;
* a regisztráció során további, az azonosításhoz és számlázáshoz szükséges (részben személyes adatnak minősülő) adatokat kell megadnia;
* kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem korlátozott;
* a megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek;
* a regisztrációval létrejött megállapodás magyar nyelvű, nem minősül írásba foglaltnak, azt Szolgáltató nem iktatja.

A regisztrációt Szolgáltató a megadott e-mail címre visszaigazolja a hozzáférési információval együtt.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon Felhasználók regisztrációját, akik a Szolgáltató megítélése szerint megszegik a hatályos jogszabályokat, illetve az Üzletszabályzatot. Így különösen: bármely más személy nevével, képmásával vagy más személyes adatával visszaélnek, más szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértik, trágár, vagy obszcén szavakat, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő kifejezéseket használnak, gyaníthatóan bűncselekménynek minősülő cselekményt követnek el, burkolt, vagy nyílt reklámnak tekinthető hozzászólást fűznek, stb. A Szolgáltató fenti jogait a Felhasználó a regisztrációval elfogadja, az esetleges intézkedés ellen a Felhasználó utóbb nem élhet panasszal vagy más jogorvoslattal. Ezzel okozott esetleges kárért, vagy hiányért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Regisztráció módosítása, törlése

A regisztrált adatok módosítására a weboldalon keresztül van lehetőség a bejelentkezést követően az. Felhasználó köteles az általa megadott felhasználói adatainak megváltozásáról Szolgáltatót haladéktalanul az adatmódosítás honlapon történő átvezetésével értesíteni.

Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Felhasználható regisztrációjának törlése a honlapon lehetséges.

Adatkezelés, adatvédelem

Szolgáltató az adatkezelés során a Magyar Köztársaság hatályos adatvédelmi jogszabályainak (így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek) megfelelően jár el. A Szolgáltató általi adatkezelések az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényen, valamint a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A Felhasználó az itt, valamint a külön Adatvédelmi Nyilatkozatban leírt adatkezelésekhez a hozzájárulását a regisztrációval, valamint a Szolgáltatás igénybe vételével adja meg.

Szolgáltató a Felhasználóra vonatkozó minden adatot a regisztráció ideje alatt tárol, a regisztráció törlése napjától ? a (pl. számviteli) jogszabályokban előírt adatkezeléseket kivéve ? az adatokat törli.

Az Adatvédelmi nyilatkozat a honlapon elérhető.

A megrendelés menete

Az ajánlati kötöttség ideje 48 óra. Szolgáltató a megrendelés megérkezését követő 48 órán belül a megrendelést visszaigazolja; amennyiben az a Felhasználóhoz nem érkezik meg, úgy kérjük, hogy jelezze nekünk.

Tekintettel arra, hogy a megrendelés teljesíthetősége részben a raktárkészletektől is függ, Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásától számított 1 munkanapon belül indokolt esetben jogosult elállni a megrendeléstől.

A fizetés módja postai utánvéttel, banki átutalással, bankkártyával, Paypal rendszer útján illetve ügyfélszolgálati irodánkban készpénzzel.

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a megrendeléstől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül elállhat. Ilyen esetben Szolgáltató a Felhasználó által kifizetett összeget legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti.

Nem gyakorolható az elállási jog hang-, illetve képfelvétel példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

Felelősség

Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, jelszavának felhasználásával valósul meg. Szolgáltató nem felel a felhasználói jelszavak illetéktelen használatából eredő károkért.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges téves teljesítésért.

Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyek az alábbiak következtében merülnek fel: (a) a szolgáltatás helyes vagy helytelen használata, (b) a Felhasználó adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, (c) harmadik személy közrehatása a szolgáltatás működésére (d) bármilyen más károkozó magatartás, illetve esemény.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Felhasználó vállalja, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és tiszteletben tartja más személyek (ideértve de nem kizárólagosan a természetes személyeket, jogi személyeket, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, stb.) jogait.

Felhasználó kijelenti, hogy a honlap használata során nem követ el jogsértést. Így különösen de nem kizárólagosan:

1. a honlap, így különösen a fórum használata során nem követ el más személyek sérelmére zaklatást, rágalmazást, becsületsértést;
2. a honlap használata során nem követ el bűncselekményt;
3. a honlap használata során mások szellemi alkotáshoz (pl. szerzői mű, védjegy, know-how, stb.) fűződő jogait tiszteletben tartja, azokat nem sérti meg.

Felhasználó elismeri, hogy a Szolgáltató semmilyen módon nem köteles ellenőrizni, valamint nem hagyja jóvá a honlapon a Felhasználó által elérhetővé tett információkat. A kérdéses információk tartalmáért és valósságáért harmadik személyek felé is kizárólag a Felhasználó tehető felelőssé.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által a honlapra elhelyezett tartalmat, és mint közvetítő szolgáltató nem is felelős a továbbított információkért. Felhasználó ugyanakkor elismeri, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó által honlapon elhelyezett tartalmat ellenőrizni és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa a honlapról azokat a tartalmakat, amelyeket jogellenesnek, mások személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, rágalmazónak, becsületsértőnek, obszcénnak, vagy bármilyen szempontból kifogásolhatónak ítél.
Úgyszintén hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan tartalmakat, amelyek megítélése szerint sértik más személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, egyéb jogosultságát, illetve megszegik az Üzletszabályzatban foglalt szabályokat.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó által elérhetővé tett tartalmak tekintetében jogellenes tartalomra vonatkozó, a 2001. évi CVIII. törvény szerinti értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban a kérdéses törvény által előírt intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el.

Az Üzletszabályzat egyoldalú módosítása

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon közzétett árak és díjak folyamatosan változhatnak; ez nem minősül az Üzletszabályzat módosításának. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások feltételeit, díjait, valamint azok változásait a honlapon teszi közzé.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a szolgáltatás első igénybevételével ? a weblapra való első regisztrált belépéssel vagy megrendeléssel ? elfogadja a módosított felhasználási feltételeket. Ennek keretében Szolgáltató megváltoztathat különösen bármilyen határidőt, illetve módosíthatja a szolgáltatások körét.

Szerzői jogok

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon elérhető tartalmak az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény alapján szerzői jogi és szomszédos jogi védelem alatt állnak.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon található védelem alatt álló tartalmat kizárólag az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően használhatja fel, így különösen nem töltheti fel, nem teheti elérhetővé más honlapon a jogosultak engedélye nélkül.

Egyéb rendelkezések

A jelen Üzletszabályzatra, valamint általánosságban a szolgáltatásra a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai alkalmazandók. A jogviszonyból eredő bármely jogvita esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes.

Javasoljuk, hogy a Felhasználó jelen Üzletszabályzatot tárolja le saját számítógépére, hogy a feltételek utóbb ? az Üzletszabályzat esetleges időközbeni módosítása esetén is ? hozzáférhetők legyenek.

Az a tény, hogy Szolgáltató (részlegesen) nem él a jogszabály alapján őt megillető jogosultsággal, nem jelenti azt, hogy lemond az adott jog gyakorlásáról, illetve igény érvényesítéséről.

Zséda Top Tracks

Zséda - Ötödik érzék

Zséda - Rouge

Zséda - Ünnep

Zséda - Zséda Vue

Zséda - Zséda